Menu
Obec Dolní Lhota
Dolní
Lhota

Aglomerace obcí Dolní Lhota

Aglomerace obcí Dolní Lhota (odkanalizování)

Aglomerace obcí Dolní Lhota

V rámci projektu byla v obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Slopné a Sehradice vybudována kompletní nová síť gravitační splaškové kanalizace se zaústěním odpadních vod do společné ČOV, která je vybudována v obci Dolní Lhota. Celková délka vybudované kanalizace je 29 971,8 m. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 2870 EO.

Odkanalizováním celé aglomerace došlo ke snížení znečištění povrchových a podzemních vod a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Realizací tohoto projektu bylo možno odstranit znečištění 89,51 t/rok CHSKCr, 42,60 t/rok NL, 1,28 t/rok Pcelk. a 4,59 t/rok N-NH4+.

Toto řešení je žádoucí i z důvodu ochrany lokality - řešená oblast zasahuje do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Luhačovice. Je to první a základní opatření k postupné revitalizaci území nad Luhačovickou přehradou.

Celkový náklad akce byl 286 mil. z toho 169 mil. stavební prácem 7,5 mil. projektové a přípravné práce, 2,3 mil. pozemek pod ČOV a 6,7 mil. činnost týmu technických dozorů a koordinace BOZP.

Další informace najdete na www.aglomerace.cz.

Úřední zprávy:

více na úřední desce - urad/uredni-deska/


nahoru